Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se koná bez přítomnosti dětí.

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě první třídy obsazené 56 žáky. 

Přijímány budou děti nar. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

 

1. krok - vyplnění žádosti

 

Probíhá elektronicky na stránkách https://zapisyzs.liberec.cz od 29. 3. 2021 do 21. 4. 2021.

 

2. krok - doručení přihlášky

 

Vzhledem k mimořádné situaci dochází k úpravám organizace zápisu do prvních ročníků v následujícím znění:

 

Příjem přihlášek a odkladů povinné školní docházky bude probíhat od 19. 4. 2021 a ukončen bude dne 22. 4. 2021 ve 12 hodin. Na pozdější příjem přihlášek nebude brán zřetel.

 

DORUČENÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ nám. Míru 212/2 doručit následujícími způsoby:

 

a) do datové schránky školy: hxemtpj

b) mailem s uznávaným elektronickým podpisem: zapis@zsnamestimiru.cz

c) do poštovní schránky školy v zalepené obálce

 

 

Zákonný zástupce doručí pomocí bodu a), b) nebo c) následující dokumenty:

 

1. vyplněnou žádost z elektronického přihlašování (nezapomeňte na podpis),

2. rodný list dítěte (vytisknutou kopii). V případě, že nemáte možnost vytisknutí, pošlete kopii rodného listu na mail: zapis@zsnamestimiru.cz 

 

V případě, že nebude žádost kompletní, budete prostřednictvím mailu, který je součástí žádosti o přijetí, vyzváni k doplnění údajů.

 

 

SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY

 

Do prvního ročníku jsou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška č.2/2021 Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci)

Školský obvod Základní škola, Liberec, nám. Miru 212/2 je č. 20. Naleznete ZDE.

 

V případě, že dítě není v seznamu spádových dětí ZŠ nám. Míru, kontaktujte základní školu (mailem, popř. telefonicky), která si vyžádá potvrzení na SML z registru obyvatel.

 

Důležité sdělení:

Trvalé bydliště dítěte je zjišťováno dle evidence obyvatelstva. Výpis dětí z evidence ze spádové oblasti ZŠ nám. Míru 212/2 škola obdrží od SML těsně před zápisem.

Dokumenty typu kupní smlouvy, dokladu o vlastnictví nemovitosti apod. se nepovažují v tomto řízení za prokazatelné pro potvrzení místa trvalého pobytu uchazeče. 

 

Občanský průkaz zákonného zástupce není dokladem o trvalém pobytu dítěte.

 

Ze zákona o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky rozhoduje výhradně ředitel základní školy, na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. V případě přijímání budou zohledněna následující kritéria, která naleznete ZDE.


ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37, odst. 1 Školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, podané v době zápisu (tedy od 1. do 30. dubna) a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost). Nutné je předložit obě doporučení k odkladu.

 

3. krok - výsledky zápisu

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27. 4. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Telefonicky si předem dohodněte konkrétní čas, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


Výsledky zápisu (přijetí nebo nepřijetí

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn 17. 5. 2021 na webových stránkách, kde bylo provedeno přihlášení k zápisu, dále na webových stránkách školy a vývěsce školy formou registračních čísel (nikoli jmenovitě).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku bude zasláno poštou.

Uchazeč, který nemá možnost připojení na internet, bude kontaktovat sekretariát školy telefonicky na tel. 778 761 211 ve dnech od 19. 4. 2021 do 21. 4. 2021. Vždy v časovém rozmezí od 8 hodin do 10 hodin.

 

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022