Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Návrh kandidátů do školské rady

 

Oznámení

o době a místě konání voleb do školské rady

 

Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, jež vykonává činnost na Základní škole, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace, podle volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady města Liberec č. 794/2019 (dále jen „volební řád“)

 oznamuje

uskutečnění řádných voleb do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace

 

Zletilí žáci/studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit

dne 23. 9. 2021 od 15. 30 do 17.00 hodin.

Pedagogičtí pracovníci mohou volit

dne 31. 8. 2021 od 8.00 do 9.00 hodin.

Školská rada je orgánem školy umožňujícím účast zákonných zástupců, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců, za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Kandidáty pro volby do rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Základní škola, nám. Míru 212/2, Liberec 14, 460 14 ve lhůtě do 8. 9. 2021. Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.

 

Návrh musí obsahovat

  1. název školy,
  2. jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele,
  3. u kandidátů z řad pedagogů: jméno a příjmení
  4. u kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů: jméno, příp. jména a příjmení kandidátů, datum narození a adresu trvalého bydliště,
  5. podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 9. 9. 2021 na webu školy a na vývěsce školy.

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo studenti a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.

 

V Liberci dne 18. 8. 2021

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

 

ředitel školy

Návrh kandidátů do školské rady
Dokumenty ke stažení
Oznameni_o_volbach.pdf PDF soubor Stáhnout
Prohlášení kandidáta.docx Soubor ke stažení Stáhnout