Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Smluvní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRAVIDELNOU ZÁJMOVOU ČINNOST (KROUŽKY)

dále „obchodní podmínky“

 

     I.          Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávacích mimoškolních služeb (dále jen „poskytovatel“) a účastníka vzdělávání (dále jen „klient“). Jakkoliv je účastníkem vzdělávacího programu nezletilý žák, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí nejen žák, ale i jeho zákonný zástupce. Právní jednání za žáka činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zejména školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

 

  II.          Identifikační údaje poskytovatele

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace

nám. Míru 212/2, 460 14  Liberec

IČ: 712 949 88

Statutární orgán: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, ředitelka

 

III.          Poskytované služby

Organizace kroužků, dalších vzdělávacích programů a akcí pro děti a mládež zaměřených na mimoškolní a školní aktivity (dále společně též „kroužky“, „akce“ nebo „aktivita“).

 

IV.          Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká registrací na internetu přes webové stránky www.zsnamestimiru.cz. Klient odesláním akceptuje tyto obchodní podmínky.

Klient má povinnost uhradit kurzovné do zveřejněného data, které je uvedeno na stránkách školy, jinak je jeho přihláška stornována. Odesláním přihlášky jsou všeobecné podmínky pro klienta závazné.

Zájemci se mohou přihlásit na kroužek jen v průběhu přihlašování, které je uvedeno na jeho webových stránkách. Po vypršení termínu není již možné se do kroužků zapsat.

Klient ručí za správnost údajů uvedených v přihlášce.

Poskytovatel kroužků si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců. V takovém případě je kurzovné vráceno v plné výši.

Kroužky probíhají bez přítomnosti rodičů.

 

   V.          Způsob úhrady

Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu e-mail po odeslání elektronické registrace. Úhrada musí být provedena do data uvedeného na webových stránkách poskytovatele.

Klient je povinen provést úhradu převodem na účet poskytovatele; poskytovatel klientovi sdělí částku, variabilní symbol a číslo účtu. Variabilní symbol musí být uveden bezchybně, jinak je platba vrácena.

Jestliže klient neprovede platbu v daném termínu dle instrukcí na webových stránkách poskytovatele a pod správným variabilním symbolem, je registrace zrušena.

 

VI.          Překážky na straně klienta

Dlouhodobá nemoc

V případě nemožnosti žáka účastnit se z důvodů dlouhodobé nemoci nebo karantény kroužku, na který je přihlášen, oznámí klient poskytovateli tuto skutečnost bezodkladně písemnou formou a doloží potvrzení lékaře. Za tuto písemnou formu lze pokládat i doručený e-mail. Poskytovatel přijetí tohoto oznámení klientovi potvrdí. U kroužku se za dlouhodobou nemoc považuje nemoc delší než čtyři týdny.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení klienta poskytovateli.

Ke dni ukončení smluvního vztahu provede poskytovatel vyúčtování již poskytnutých služeb. Ve vyúčtování poskytovatel zohlední zejména fixní náklady aktivity a absolvované hodiny.

V případě neúčasti klienta na některých lekcích dané aktivity z jiného důvodu na straně klienta, než je dlouhodobá nemoc nevzniká klientovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani její části. Nárok klienta na vrácení zaplacené ceny (nebo její části v případě onemocnění v průběhu konání aktivity) vzniká pouze v případě úplného ukončení smluvního vztahu z důvodu dlouhodobé nemoci, jak je popsáno výše.

Poskytovatel je oprávněn vyloučit klienta z aktivity z důvodu porušování školního řádu školy, v níž je aktivita organizována nebo z důvodu chování narušujícího organizaci a vedení aktivity. V případě takového vyloučení je klientovi vrácena poměrná část ceny za služby klientem z důvodu vyloučení neposkytnuté snížená o 30% (fixní náklady na služby).

 

VII.          Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni oznámení o zrušení aktivity. V případě, že vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu. V těchto obou případech překážek na straně poskytovatele bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají. V případě, že aktivita nebude vůbec zahájena, vrací poskytovatel klientovi celou uhrazenou cenu za aktivitu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odvolat maximálně 2 lekce kroužku z organizačních důvodů nebo krátkodobé nemoci lektora. V tomto případě se nezaniká smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem a zároveň se nevrací poměrná částka kurzovného. V případě dlouhodobé nemoci nebo dlouhodobého výpadku se vrací poměrná část ceny, jako dlouhodobé se v tomto případě považuje více než dva týdny výpadku.

Kroužek nebo jinou aktivitu může poskytovatel zrušit i z jiných objektivních důvodů (např. uzavření škol, karanténa apod.). O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

V případě zrušení kroužku před jeho zahájením má klient nárok na vrácení 100% uhrazené ceny.

V případě zrušení kroužku v jeho průběhu nahradí poskytovatel klientovi poměrnou část.

 

VIII.          Storno podmínky poskytování služeb

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných lekcí aktivity a k fixním nákladům této aktivity. Tyto storno podmínky platí pro všechny služby poskytované podle těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně.

Storno poplatky při odhlášení dítěte z kroužku

·        pokud došlo k odhlášení před 1. lekcí, neúčtujeme žádný storno poplatek a vrátíme Vám celou uhrazenou částku

·        pokud došlo k odhlášení před 7. lekcí, činí storno poplatek 50 % uhrazené částky

·        pokud došlo k odhlášení před 11. lekcí, činí storno poplatek 70 % uhrazené částky

·        pokud došlo k odhlášení po 11. lekci, činí storno poplatek 100 % uhrazené částky

 

IX.          Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (anotace). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a před odesláním elektronické registrace.

Poskytovatel se zavazuje ke konání kroužků v průběhu dnů školní docházky. Jednotlivé lekce se nekonají v době prázdnin a ředitelského volna.

 

   X.          Vratky

Pokud v souladu s těmito obchodními podmínkami vznikne klientovi nárok na vrácení ceny nebo části ceny za službu, vrátí poskytovatel klientovi cenu, resp. její část, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle bodu VIII těchto obchodních podmínek.

Vratku provede poskytovatel na účet klienta, ze kterého přišla úhrada, na základě písemné žádosti klienta o vrácení ceny resp. její části. Žádost o vrácení ceny nebo její části musí zejména obsahovat jméno a příjmení klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu. Žádost o vrácení ceny nebo její části musí být klientem poskytovateli doručena do jednoho měsíce od vzniku nároku na vratku (na email skola@zsnamestimiru.cz).

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

 

XI.          Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně z důvodu vyšší moci nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za aktivitu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného či nouzového stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele v důsledku změny zákona či jiného legislativního opatření nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

 

XII.          Osobní údaje, souhlas se zpracováním

Podmínky zpracování osobních údajů klienta jsou obsahem dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je klientům dostupný na stránkách poskytovatele.

 

XIII.          Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek.

Klient se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito obchodními podmínkami a všechna jejich ustanovení považuje za srozumitelná.

Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Klient je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

 

Tyto aktualizované obchodní podmínky jsou platné od 01. 09. 2023.

 

 

 

V Liberci dne 01. 06. 2023

 

 

Dokumenty ke stažení
obchodní podmínky.pdf PDF soubor Stáhnout